W marcu 2007 roku w Senacie RP zainaugurowano Rok GeneraA�a WA�adysA�awa Andersa. Z tej okazji od 11 listopada 2007 roku do 20 marca 2008 roku udostA�pniono w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach zbiory poA�wiA�cone GeneraA�owi Andersowi i Jego A�oA�nierzom. Wystawa cieszy siA� duA?ym uznaniem zwiedzajA�cych.

SzczegA?lny goA�A� zawitaA� do muzeum w niedzielA� w godzinach przedpoA�udniowych 24 lutego 2008 r. ByA� nim Minister a�� ZastA�pca Kierownika UrzA�du do Spraw KombatantA?w i OsA?b Represjonowanych dr Jan StanisA�aw Ciechanowski. GoA�cia powitaA� Burmistrz Rakoniewic JA?zef Jerzy Sieradzan w towarzystwie kierownika muzeum kustosza Anny Formaniewicz, Prezesa Towarzystwa MiA�oA�nikA?w Ziemi Rakoniewickiej im. MichaA�a DrzymaA�y a�� Adama MaA�kowiaka i Kuratora wystawy dr ZdzisA�awa KoA�ciaA�skiego.

Zwiedzanie Muzeum rozpoczA�to od wizyty w „Galerii na strychu”, gdzie znajduje siA� wystawa czasowa: GeneraA� Anders i Jego A�oA�nierze. Kurator wystawy przedstawiA� A?oA�nierskie i kombatanckie losy w oparciu o zgromadzone kolekcje ze zbiorA?w prywatnych i organizacji: Zenona JA?A?wiaka, Marka KA�dzierskiego, ZdzisA�awa KoA�ciaA�skiego, Lucyny i Jana SoA�tysiakA?w, Remigiusza Warzechy oraz Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, 69 LESZCZYA?SKIEGEGO PUA?KU PRZECIWLOTNICZEGO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego a�?Grotaa�?, SzkoA�y Podstawowej nr 25 im. BohaterA?w Monte Cassino w Poznaniu, OddziaA�owego Biura UdostA�pniania i Archiwizacji DokumentA?w Instytutu PamiA�ci Narodowej w Poznaniu, Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie (fotokopie zdjA�A�).

Pan Ciechanowski znalazA� takA?e czas na zapoznanie siA� ze zbiorami poA?arniczymi i zwiA�zanymi z dziejami ziemi rakoniewickiej. Barwnie i rzeczowo przedstawiA�a je Pani Kustosz, oraz Pan Prezes Towarzystwa MiA�oA�nikA?w Ziemi Rakoniewickiej.

Z kolei Pan Burmistrz omA?wiA� dokonania spoA�ecznoA�ci rakoniewickiej oraz szanse rozwojowe gminy w oparciu o wspA?A�pracA� z ZjednoczonA� EuropA�. Z uwagi na duA?A� znajomoA�A� realiA?w miA�dzynarodowych przez Pana Ministra poruszono takA?e w rozmowie szanse wspA?A�pracy ze Wschodem.

Na zakoA�czenie wizyty minister dr Jan StanisA�aw Ciechanowski stwierdziA�, A?e wystawa czasowa oraz osiA�gniA�cia Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach i zasA?b eksponatA?w, w tym samochodowy park poA?arniczy wywarA�y na nim duA?e wraA?enie.

Pan Minister dokonaA� wpisu do ksiA�gi pamiA�tkowej wystawy oraz muzeum. Gospodarzy i organizatorA?w wystawy cieszA� szczegA?lnie nastA�pujA�ce sA�owa wpisu: a�zNajserdeczniej gratulujA� wystawy. Robi ona wielkie wraA?enie i stanowi przykA�ad, jak moA?na opierajA�c siA� na gA�A�bokiej wiedzy historycznej, pasji muzealniczej, a jednoczeA�nie przy niewielkich A�rodkach stworzyA� wystawA�, ktA?ra jest jednA� z najbardziej cennych ekspozycji Roku Andersa…

Anna Formaniewicz

 

1. Anders

2. Anders

3. Anders

4. Anders

5. ANders

6. Anders

8 Anders

9. Anders

a77. Anders