We wtorek 15 listopada br. Anna Formaniewicz a�� Kierownik Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach zostaA�a udekorowana Srebrnym Medalem Hipolita „Labor Omnia Vincit” („Praca wszystko zwyciA�A?aa�?), przyznanym przez ZarzA�d Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Prezydent Towarzystwa dr Marian KrA?l zA�oA?yA� wizytA� w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach i osobiA�cie udekorowaA� laureatkA� tym zaszczytnym wyrA?A?nieniem przyznanym DecyzjA� ZarzA�du za Krzewienie Idei Pracy Organicznej, w uznaniu dla dotychczasowej dziaA�alnoA�ci zawodowej, muzealniczej, wychowawczej, charytatywnej, oraz spoA�eczno-kulturalnej.

Dr Marian KrA?l przekazaA� dla muzeum osobiste eksponaty zwiA�zane z jego dziaA�alnoA�ciA� poA?arniczA� min. 2 mundury straA?ackie, medale i odznaczenia oraz ksiA�A?ki do biblioteki muzealnej.

1. Marian KrA?l

2. Marian KrA?l

3. Marian KrA?l

HistoriaA� Medalu

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (THC), jest obywatelskA� organizacjA� A�rodowiskowA� wielkopolskich przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi nauki, kultury, sztuki i mediA?w, reprezentujA�cych wspA?lne wszystkim wartoA�ci patriotyczne, poszanowanie tradycji i godnoA�ci narodowej, uznane wartoA�ci moralne oraz krzewiA�ce kult pracy organicznej. W swoim programie i dziaA�aniu odwoA�uje siA� do postaci czoA�owego prekursora cywilizacyjnego awansu Wielkopolski w XIX wieku a�� Hipolita Cegielskiego. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podejmuje i realizuje liczne inicjatywy na rzecz rozwijania i utrwalania nowoczesnego pozytywizmu, prowadzA�cego do podnoszenia poziomu gospodarczego, edukacyjnego, kulturalnego i duchowego polskiego spoA�eczeA�stwa. RealizujA�c cele, promuje przede wszystkim ludzi, ktA?rzy nie tylko wzorowo wykonujA� swoje zawodowe czy spoA�eczne obowiA�zki, ale swA� postawA� wpA�ywajA� pozytywnie na innych, dajA�c im przykA�ad godny naA�ladowania.

Srebrny Medal Hipolita „Labor Omnia Vincita�? („Praca wszystko zwyciA�A?aa�?, medal nie posiada innych klas) zostaA� ustanowiony w 2005 roku przez THC w celu szczegA?lnego uhonorowania wybitnych osA?b, dziaA�ajA�cych w rA?A?nych sferach A?ycia duchowego, spoA�ecznego, naukowego i gospodarczego. Medal jest przyznawany jako wyraz uznania, szacunku i podziA�kowania dla osA?b, ktA?re swA� pracA� wyrA?A?niajA� siA� wA�rA?d innych, sA� szczegA?lnie zaangaA?owane w krzewienie idei pracy organicznej lub w dziaA�alnoA�ci charytatywnej i pomocy drugiemu czA�owiekowi.

WA�rA?d osA?b dotychczas wyrA?A?nionych Srebrnym Medalem Hipolita „Labor Omnia Vincita�? sA� m.in.:

a�? BronisA�aw Komorowski a�� Prezydent RP, wyrA?A?niony bA�dA�c marszaA�kiem Sejmu RP
a�? Bogdan Borusewicz a�� marszaA�ek Senatu RP
a�? prof. Marek ZiA?A�kowski a�� wicemarszaA�ek Senatu RP
a�? prof. Marek Belka a�� prezes Narodowego Banku Polskiego
a�? dr Jan Kulczyk a�� przedsiA�biorca
a�? Jan Krzysztof Bielecki a�� przewodniczA�cy Rady Gospodarczej przy premierze
a�? prof. Jacek Rostowski a�� minister finansA?w RP
a�? Ryszard Grobelny a�� prezydent miasta Poznania
a�? ks. abp prof. StanisA�aw GA�decki a�� abp metropolita poznaA�ski
a�? o. prof. Andrzej NapiA?rkowski a�� b. przeor klasztoru o. PaulinA?w na SkaA�ce w Krakowie
a�? prof. BronisA�aw Marciniak a�� rektor Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
a�? Zofia Anna GoA�ubiew a�� dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
a�? Jerzy Bartnik a�� prezes ZarzA�du ZwiA�zku RzemiosA�a Polskiego
a�? Adam Szejnfeld a�� poseA� na Sejm RP