We wtorek 15 listopada br. Anna Formaniewicz ai??i?? Kierownik Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach zostaAi??a udekorowana Srebrnym Medalem Hipolita „Labor Omnia Vincit” („Praca wszystko zwyciAi??A?aai???), przyznanym przez ZarzAi??d Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Prezydent Towarzystwa dr Marian KrA?l zAi??oA?yAi?? wizytAi?? w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach i osobiAi??cie udekorowaAi?? laureatkAi?? tym zaszczytnym wyrA?A?nieniem przyznanym DecyzjAi?? ZarzAi??du za Krzewienie Idei Pracy Organicznej, w uznaniu dla dotychczasowej dziaAi??alnoAi??ci zawodowej, muzealniczej, wychowawczej, charytatywnej, oraz spoAi??eczno-kulturalnej.

Dr Marian KrA?l przekazaAi?? dla muzeum osobiste eksponaty zwiAi??zane z jego dziaAi??alnoAi??ciAi?? poA?arniczAi?? min. 2 mundury straA?ackie, medale i odznaczenia oraz ksiAi??A?ki do biblioteki muzealnej.

1. Marian KrA?l

2. Marian KrA?l

3. Marian KrA?l

HistoriaAi?? Medalu

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (THC), jest obywatelskAi?? organizacjAi?? Ai??rodowiskowAi?? wielkopolskich przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi nauki, kultury, sztuki i mediA?w, reprezentujAi??cych wspA?lne wszystkim wartoAi??ci patriotyczne, poszanowanie tradycji i godnoAi??ci narodowej, uznane wartoAi??ci moralne oraz krzewiAi??ce kult pracy organicznej. W swoim programie i dziaAi??aniu odwoAi??uje siAi?? do postaci czoAi??owego prekursora cywilizacyjnego awansu Wielkopolski w XIX wieku ai??i?? Hipolita Cegielskiego. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podejmuje i realizuje liczne inicjatywy na rzecz rozwijania i utrwalania nowoczesnego pozytywizmu, prowadzAi??cego do podnoszenia poziomu gospodarczego, edukacyjnego, kulturalnego i duchowego polskiego spoAi??eczeAi??stwa. RealizujAi??c cele, promuje przede wszystkim ludzi, ktA?rzy nie tylko wzorowo wykonujAi?? swoje zawodowe czy spoAi??eczne obowiAi??zki, ale swAi?? postawAi?? wpAi??ywajAi?? pozytywnie na innych, dajAi??c im przykAi??ad godny naAi??ladowania.

Srebrny Medal Hipolita „Labor Omnia Vincitai??? („Praca wszystko zwyciAi??A?aai???, medal nie posiada innych klas) zostaAi?? ustanowiony w 2005 roku przez THC w celu szczegA?lnego uhonorowania wybitnych osA?b, dziaAi??ajAi??cych w rA?A?nych sferach A?ycia duchowego, spoAi??ecznego, naukowego i gospodarczego. Medal jest przyznawany jako wyraz uznania, szacunku i podziAi??kowania dla osA?b, ktA?re swAi?? pracAi?? wyrA?A?niajAi?? siAi?? wAi??rA?d innych, sAi?? szczegA?lnie zaangaA?owane w krzewienie idei pracy organicznej lub w dziaAi??alnoAi??ci charytatywnej i pomocy drugiemu czAi??owiekowi.

WAi??rA?d osA?b dotychczas wyrA?A?nionych Srebrnym Medalem Hipolita „Labor Omnia Vincitai??? sAi?? m.in.:

ai??? BronisAi??aw Komorowski ai??i?? Prezydent RP, wyrA?A?niony bAi??dAi??c marszaAi??kiem Sejmu RP
ai??? Bogdan Borusewicz ai??i?? marszaAi??ek Senatu RP
ai??? prof. Marek ZiA?Ai??kowski ai??i?? wicemarszaAi??ek Senatu RP
ai??? prof. Marek Belka ai??i?? prezes Narodowego Banku Polskiego
ai??? dr Jan Kulczyk ai??i?? przedsiAi??biorca
ai??? Jan Krzysztof Bielecki ai??i?? przewodniczAi??cy Rady Gospodarczej przy premierze
ai??? prof. Jacek Rostowski ai??i?? minister finansA?w RP
ai??? Ryszard Grobelny ai??i?? prezydent miasta Poznania
ai??? ks. abp prof. StanisAi??aw GAi??decki ai??i?? abp metropolita poznaAi??ski
ai??? o. prof. Andrzej NapiA?rkowski ai??i?? b. przeor klasztoru o. PaulinA?w na SkaAi??ce w Krakowie
ai??? prof. BronisAi??aw Marciniak ai??i?? rektor Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
ai??? Zofia Anna GoAi??ubiew ai??i?? dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
ai??? Jerzy Bartnik ai??i?? prezes ZarzAi??du ZwiAi??zku RzemiosAi??a Polskiego
ai??? Adam Szejnfeld ai??i?? poseAi?? na Sejm RP