W dniach 23-24 listopada 2016 roku wAi??OAi??rodku Rozwoju Edukacji wAi??SulejA?wku odbyAi??o siAi?? szkolenie organizowane wAi??ramach realizacji zadaAi?? wynikajAi??cych zAi??RzAi??dowego programu wspomagania wAi??latach 2015-2018 organA?w prowadzAi??cych szkoAi??y wAi??zapewnieniu bezpiecznych warunkA?w nauki, wychowania iAi??opieki ai??i?? ai??zBezpieczna+ai???. Szkolenie byAi??o przeznaczone dla funkcjonariuszy zajmujAi??cych siAi?? realizacjAi?? zadaAi?? wAi??ramach prewencji spoAi??ecznej oraz prowadzeniem zajAi??Ai?? edukacyjnych wAi??salkach ai??zOgnikai???. WielkopolskAi?? reprezentowali koordynatorzy ds. prewencji spoAi??ecznej st. kpt. Alicja Borucka iAi??mAi??. kpt. Emilia PaAi??ubicka-Florczak oraz zastAi??pca naczelnika Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa wAi??Rakoniewicach Hubert Koler), aAi??takA?e przedstawiciele komend powiatowych PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej zAi??Nowego TomyAi??la, KoAi??ciana, Wolsztyna iAi??Grodziska Wlkp.

WykAi??ady i warsztaty przeprowadzili doAi??wiadczeni pedagodzy, psycholodzy i doradcy metodyczni. Wprowadzenia do tematyki szkolenia dokonaAi?? bryg. Marceli Sobol ai??i?? p.o. zastAi??pca dyrektora Gabinetu Komendanta GAi??A?wnego, ktA?ry przedstawiAi?? cel i rolAi?? prewencji spoAi??ecznej w PSP. Zakres tematyczny obejmowaAi?? nastAi??pujAi??ce zagadnienia:

  • wpAi??yw prewencji spoAi??ecznej na poprawAi?? bezpieczeAi??stwa poA?arowego,
  • rola PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej w obszarze prewencji spoAi??ecznej wAi??rA?d najmAi??odszych,
  • umiejAi??tnoAi??ci komunikowania siAi?? i wskazA?wek praktycznych do pracy z dzieAi??mi,
  • podstaw prowadzenia zajAi??Ai?? edukacyjnych dla bezpieczeAi??stwa u dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
  • prezentacji istniejAi??cych sal edukacyjnych, wymiany doAi??wiadczeAi?? i dobrych praktyk.

W tej czAi??Ai??ci szkolenia o wieloletnich doAi??wiadczeniach z realizacji zadaAi?? prewencji spoAi??ecznej w wojewA?dztwie wielkopolskim opowiedziaAi??y st. kpt. Alicja Borucka
i mAi??. kpt. Emilia PaAi??ubicka-Florczak. Z kolei Hubert Koler przedstawiAi??, w bardzo przystAi??pny i obrazowy sposA?b, dziaAi??alnoAi??Ai?? Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach bAi??dAi??ce oddziaAi??em zamiejscowym Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach, w tym multimedialnej sali edukacyjnej „StraA?acy na ratunek przyrodzie” – od momentu jej utworzenia do chwili obecnej – podkreAi??lajAi??c jej znaczenie dla propagowania i upowszechniania treAi??ci edukacyjnych z zakresu zapobiegania zagroA?eniom poA?arowym i nie tylko, ale takA?e jako waA?nego ogniwa edukacji dla bezpieczeAi??stwa.

Uczestnicy szkolenia otrzymali, ponadto, dostAi??p do materiaAi??A?w edukacyjnych oraz zaprezentowanych na szkoleniu filmA?w animowanych dla dzieci przygotowanych przez OAi??rodek Rozwoju Edukacji (ORE) w konsultacji merytorycznej z przedstawicielami PSP.

Tekst: st. kpt. Alicja Borucka
ZdjAi??cia: ZespA?Ai?? Prewencji SpoAi??ecznej

1.

2.

3.

4.

5