Z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim na ternie Muzeum PoA?arnictwa zorganizowano spotkanie a�zDzieA� Bezpiecznego Senioraa�?, na ktA?re zaproszono czA�onkA?w Stowarzyszenia a�zZA�ota JesieA�a�?. Spotkanie miaA�o charakter edukacyjny, prelegenci z Komendy Powiatowej PaA�stwowej StraA?y PoA?arnej ,NadleA�nictwa Grodzisk oraz Policji wygA�osili referatyA� ktA?re miaA�y na celu uA�wiadomienie ludziom starszym na jakie zagroA?enia sA� naraA?eni przy braku czujnoA�ci i nieznajomoA�ci podstawowych zasad bezpieczeA�stwa. Prelekcje urozmaicone filmikami edukacyjnymi, zajA�cia w ktA?rych uczestniczyA� pies policyjny oraz bezpoA�rednie przykA�ady zdarzeA� wzbudziA�y ogromne zainteresowanie i wywoA�aA�y szerokA� dyskusjA�.

Tekst, Foto: Anna Formaniewicz
1.

2.

3.

4.