Dnia 22 lutego 2017 r. w Sali konferencyjnej Muzeum odbyA�a siA� naradaA� podsumowujA�ca dziaA�alnoA�A� Komendy Powiatowej PaA�stwowej StraA?y PoA?arnej w Grodzisku Wlkp. oraz Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach za rok 2016.

W naradzie udziaA� wziA�li:

  • mA�. bryg. Arkadiusz PrzybyA�a, ZastA�pca Wielkopolskiego Komendanta PSP w Poznaniu.
  • st. bryg. Edward Pruski, DyrektorA� Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach.
  • Mariusz ZgaiA�ski , Starosta Powiatu Grodziskiego.
  • bryg. Wojciech Mazur, ZastA�pca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.
  • WA?jtowie i Burmistrzowie Pow. Grodziskiego z Burmistrzem Rakoniewic dr Gerardem Tomiakiem.
  • Komendanci Gminni ZwiA�zku OSP RP z terenu Powiatu Grodziskiego .
  • StraA?acy, pracownicy Komendy PSP oraz pracownicy Muzeum.
  • NaradA� rozpoczA�A� od powitania goA�ci Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Nolka

NastA�pnie gA�os zabraA�a Anna Formaniewicz kierownik Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach. W paru sA�owach przedstawiA�a historiA� muzeum od 1995roku, kiedy to placA?wka dziA�ki trA?j porozumieniu UrzA�du Gminy Rakoniewice ,Komendy WojewA?dzkiej PSP w Poznaniu oraz Centralnego Muzeum PoA?arnictwa weszA�a w struktury PaA�stwowej StraA?y PoA?arnej i staA�a siA� OddziaA�em Zamiejscowym CMP.A� W swoim sprawozdaniu za 2016r. ujA�A�a najwaA?niejsze wydarzenia oraz dane statystyczne na temat zbiorA?w, dziA�kujA�cA� WA�adzom Miasta , Dyrekcji CMP oraz StraA?akom za pomoc i zaangaA?owanie w dziaA�alnoA�A� Muzeum.

Komendant Powiatowy PSP. st bryg. Wojciech Nolka dokonaA� syntetycznego podsumowania dziaA�alnoA�ciA� Komendy za 2016r. a z-ca Komendanta Wielkopolskiego PSP dokonaA� analogicznego podsumowania w odniesieniu do WojewA?dztwa.

Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa st. bryg. Edward Pruski w swoim wystA�pieniu podziA�kowaA�A� Burmistrzowi Rakoniewic oraz straA?akom za pomoc, pozytywnie oceniajA�c pracA� OddziaA�u Zamiejscowego w Rakoniewicach.

Na zakoA�czenie narady goA�cie zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy inaugurujA�cej Jubileusz 140 lecia PoznaA�skiej StraA?y PoA?arnej.

Tekst: Anna Formaniewicz.
Foto: Hubert Koler