Na STRAA�Y Lasu

a�zZ JEDNEGO DRZEWA MOA�NA ZROBIA� NAWETA� MILION ZAPAA?EK,A�

ALE WYSTARCZY TYLKO JEDNA ZAPAA?KA ABY ZNISZCZYA� MILION DRZEWa�?

W Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa obejrzeA� moA?na wystawA� fotograficznA� o najwiA�kszych poA?arach lasA?w w powojennej Polsce. WystawA� zorganizowano w zwiA�zku z przypadajA�cA� A�w 2017 r. 25 rocznicA� poA?aru Puszczy Noteckiej / 10.08.1992 r. / i KuA?ni Raciborskiej / 26.08.1992 r./. Wystawa czynna bA�dzie do dnia 30 wrzeA�nia 2017 r.

PoA?ary lasA?w

A�Polska jest w europejskiej czoA�A?wce, jeA�li chodzi o powierzchniA� lasA?w, ktA?re zajmujA� prawie 30% terytorium kraju. W Wielkopolsce wskaA?nik ten wynosi 25,5%.

A�NajwiA�ksze kompleksy lasA?w znajdujA� siA� w pA?A�nocno-zachodniej i poA�udniowej czA�A�ci Wielkopolski. NaleA?A� do nich: Puszcza Notecka (najwiA�kszy kompleks leA�ny kraju), lasy pilskie, trzcianeckie, chodzieskie, krotoszyA�skie, antoniA�skie, ostrzeszowskie, Puszcza Zielonka. Niestety, polskie lasy zaliczajA� siA� do najbardziej palnych w Europie Asrodkowej.

W 2015 roku zanotowaliA�my w Wielkopolsce ponad 800 poA?arA?w lasA?w! Jest to skutek m. in. dominacji sosny w skA�adzie gatunkowym oraz powszechnej dostA�pnoA�ci lasA?w. Od wielu lat dominujA�cA� przyczynA� poA?arA?w lasA?w w Polsce jest dziaA�alnoA�A� czA�owieka, ktA?ry powoduje ponad 90% wszystkich zaprA?szeA� ognia.

Dalsza analiza dotyczA�ca poA?arA?w lasA?w i przyczyn ich powstania wskazuje, A?e poziom wiedzy spoA�eczeA�stwa na temat zagroA?eA�, jakie stwarza nieostroA?ne posA�ugiwanie siA� ogniem na obszarach leA�nych, jest wciA�A? niewystarczajA�cy.

PamiA�tajmy, A?e w lasach i na terenach A�rA?dleA�nych, na obszarach A�A�k, torfowisk i wrzosowisk, jak rA?wnieA? w odlegA�oA�ci do 100 m od granicy lasu zabronione jest uA?ywanie ognia otwartego poza miejscami wyznaczonymi oraz wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostaA�oA�ci roA�linnych.A�

Opracowanie:
www.psp.wlkp.pl
Kalendarz Wielkopolskich StraA?akA?w – 2016

 

PoA?ar Puszczy Noteckiej

Drugi co do wielkoA�ci poA?ar lasu w Polsce po II wojnie A�wiatowej (po poA?arze w KuA?ni Raciborskiej).

Las zapaliA� siA� o godz. 16:27 10 sierpnia 1992 roku pomiA�dzy MiaA�ami a Drawskim MA�ynem od iskier sypiA�cych siA� z zablokowanych hamulcA?w pociA�gu relacji PoznaA�-KrzyA?.

A�Mimo natychmiastowo podjA�tej akcji gaA�niczej, ogieA� szybko siA� rozprzestrzeniA� m.in. wskutek niskiej wilgotnoA�ci A�ciA?A�ki. PoA?ar trwaA� do godz. 0:30 nastA�pnego dnia i zakoA�czyA� siA� dziA�ki gwaA�townej burzy, ktA?ra w ciA�gu zaledwie 15 minut ugasiA�a ogieA�, ratujA�c tym samym pozostaA�A� czA�A�A� Puszczy Noteckiej.

W ciA�gu dziewiA�ciu godzin spA�onA�A�o prawie 6 tys. hektarA?w lasA?w, 19 budynkA?w gospodarczych i trzy gospodarstwa. Nie byA�o ofiar w ludziach

Usuwanie skutkA?w poA?aru trwaA�o trzy lata.

PoA?ar lasu koA�o KuA?ni Raciborskiej

PoA?ar lasu w nadleA�nictwie Rudy Raciborskie a�� najwiA�kszy poA?ar, jaki miaA� miejsce w Polsce oraz Europie A�rodkowej i zachodniej po II wojnie A�wiatowej.

RozpoczA�A� siA� 26 sierpnia 1992 roku okoA�o godziny 13.50

Warunki meteorologiczne byA�y wyjA�tkowo sprzyjajA�ce poA?arowi – temperatury ponad 32 A�C, silny wiatr z poA�udnia – w Tatrach wiatr halny, wyjA�tkowo niska wilgotnoA�A� A�ciA?A�ki leA�nej.

NajprawdopodobniejszA� przyczynA� poA?aru byA�a iskra spod kA?A� hamujA�cego pociA�gu.

PoA?ar udaA�o siA� ugasiA� dopiero cztery dni pA?A?niej, a jego dogaszanie trwaA�o do 12 wrzeA�nia. W akcji gaA�niczej braA�o udziaA� okoA�o 10 000 osA?b.

Zniszczenia na terenie nadleA�nictw: Rudy Raciborskie, Rudziniec i KA�dzierzyn miaA�y cechy klA�ski ekologicznej.

A�ywioA� pochA�onA�A� trzy ofiary wA�rA?d ludzi a�� dwie z nich to straA?acy: 50 osA?b odwieziono do szpitala, a lekko poszkodowanych a�� ktA?rym pomocy udzielono na miejscu a�� byA�o ok. 2 000. SpA�onA�A�o 15 wozA?w gaA�niczych i 26 motopomp. Rozgrzany popiA?A� pogorzeliska zniszczyA� 70 km wA�A?y straA?ackich. SpA�onA�A�o A�A�cznie 9 062 ha, 6 212 ha w A?wczesnym wojewA?dztwie katowickim, 2 850 ha w A?wczesnym wojewA?dztwie opolskim.

 

PoA?ar lasu w okolicy Woli JabA�oA�skiej

Dnia 18 lipca 2006 roku wybuchA� poA?arA� lasu w okolicy Woli JabA�oA�skiej.

Blisko 150 straA?akA?w gasiA�o poA?ar,A� okoA�o 60 hektarA?w lasA?w w gminie Rakoniewice. Najprawdopodobniej wznieciA� go piroman, za ktA?rego schwytanie wyznaczono 10 tys. zA�otych nagrody.
Do akcji uA?yto 26 jednostek gA�A?wnie z powiatu grodziskiego oraz nowotomyskiego i wolsztyA�skiego.

OgieA� gaszono teA? powietrza z wykorzystaniem trzech samolotA?w i jednego A�migA�owca. Pierwsze zgA�oszenie o dymie unoszA�cym siA� nad lasem odebrano okoA�o godz. 16.30, akcja trwaA�a do godz. 23.00. W dogaszaniu ognia wziA�A�a teA? udziaA� grupa kadetA?w ze szkoA�y aspirantA?w w Poznaniu.
Kilkaset metrA?w przed A�cianA� ognia przez las przebiegaA�y spA�oszone zwierzA�ta nie zwaA?ajA�c na ratownikA?w. ZmiennoA�A� wiatru powodowaA�a przemieszczanie siA� ognia w rA?A?nych kierunkach. PA�omienie jednoczeA�nie pojawiaA�y siA� w kilku miejscach. Prawdopodobnie byA�y to kolejne podpalenie.

Koszty wspomnianej akcji, za ktA?rA� pA�acA� wszyscy, sA� ogromne. PoA?ary lasA?w naleA?A� do jednych z najtrudniejszych akcji gaA�niczych i wymagajA� duA?o siA�y i zaangaA?owania.

Oprac: Anna Formaniewicz,
Hubert Koler