W dniach 21 a�� 22 marca Rakoniewickie Muzeum PoA?arnictwa wizytowaA� peA�niA�cy od dwA?ch tygodni obowiA�zki dyrektora Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach st. bryg. PaweA� Rochala. Wizyta, oprA?cz zapoznania siA� z Rakoniewickim muzeum i jego pracownikami miaA�a na celu takA?e omA?wienie planA?w pracy w zwiA�zku ze zbliA?ajA�cymi siA� obchodami rocznicy odzyskania przez PolskA� niepodlegA�oA�ci. W tym celu zaplanowano i zrealizowano szereg spotkaA�. Pierwsze z nich to spotkanie z Wielkopolskim Komendantem WojewA?dzkim PSP w Poznaniu bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. NastA�pne miaA�y na celu zebranie pamiA�tek po nieA?yjA�cym juA? bohaterze polskiego poA?arnictwa pA�k. WA�adysA�awie Pilawskim, ktA?rego A?yczeniem byA�o, aby te w przyszA�oA�ci trafiA�y do Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach. W tym celu Dyrektor CMP w towarzystwie Huberta Kolera, oraz mA�. bryg. SA�awomira Brandta spotkaA� siA� z czA�onkami rodziny puA�kownika: JA?zefem i Grzegorzem Nowickimi, Mariuszem A?ukasiakiem, oraz bliskim znajomym naszego bohatera nadbryg. w st. spocz. Ryszardem KamiA�skim. W trakcie wizyty w Czarnkowie udaA�o siA� rA?wnieA? zapaliA� znicz na grobie pA�k. Pilawskiego, oraz porozmawiaA� z miejscowym Komendantem Powiatowym PSP bryg. Maciejem Kubackim. Na zakoA�czenie pierwszego dnia w Wielkopolsce nastA�piA�o spotkanie z st. bryg. Janem KoA�dejem Komendantem SzkoA�y AspirantA?w PSP w Poznaniu, oraz jego zastA�pcA� bryg. Tomaszem WiA�niewskim majA�cym na celu omA?wienie dalszej, wzorowej wspA?A�pracy pomiA�dzy naszymi instytucjami.

Drugi dzieA� to przede wszystkim zapoznanie siA� Dyrektora CMP z RakoniewickA� placA?wkA�, i jego pracownikami, oraz omA?wienie planu pracy na najbliA?sze miesiA�ce. NastA�pnie zrealizowano kolejne zaplanowane wczeA�niej spotkania: z Komendantem Powiatowym PSP z Grodziska wlkp. st. bryg. Wojciechem Nolka, oraz historykiem dr. ZdzisA�awem KoA�ciaA�skim.

WizytA� st. bryg. PawA�a Rochali na terenie Wielkopolski moA?na uznaA�, zatem za bardzo owocnA�, a pierwszych efektA?w naleA?y spodziewaA� siA� pod koniec maja w postaci wystawy poA�wiA�conej pA�k. WA�adysA�awowi Pilawskiemu w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach.