KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję
że:

* Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest
Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach (41-400
Mysłowice, ul. Stadionowa 7a, tel 32 222 37 33; fax 32 316 61 99,)
e-mail: sekretariat@cmp-muzeum.pl).

* Dla Centralnego Muzeum Pożarnictwa i oddziału zamiejscowego –
Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach ul. Kościelna 1,
62-067 Rakoniewice; wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:
(Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul.
Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, tel 34 378 53 00, fax 34 378 53
32).

* Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust
1 lit c, d i e RODO w związku z działalnością statutową
Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz Wielkopolskiego Muzeum
Pożarnictwa w Rakoniewicach oddziału zamiejscowego CMP.

* Administrator przetwarza dane osobowe osoby mającej interes
prawny i faktyczny związany z działalnością Centralnego Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach i jego oddziału w Rakoniewicach.

* Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy
na mocy przepisów odrębnych ustaw.

* Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat
od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez
okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

* Przysługuje Pani / Panu prawo do:1) żądania od administratora
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel 22 531 03
00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna
Pani / Pan że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

* Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

* Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest
obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią / Pana danych
osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.