KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję
że:

 • Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach (41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 7a, tel 32 222 37 33; fax 32 316 61 99,) e-mail: sekretariat@cmp-muzeum.pl).
 • Dla Centralnego Muzeum Pożarnictwa i oddziału zamiejscowego – Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach ul. Kościelna 1, 62-067 Rakoniewice; wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, tel 34 378 53 00, fax 34 378 53
  32).
 • Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w związku z działalnością statutową Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oddziału zamiejscowego CMP.
 • Administrator przetwarza dane osobowe osoby mającej interes prawny i faktyczny związany z działalnością Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i jego oddziału w Rakoniewicach.
 • Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 • Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 • Przysługuje Pani / Panu prawo do:1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani / Pan że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 • Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.