Muzealny Rocznik Pożarniczy, t. XIV obejmuje trzyletni okres funkcjonowania Muzeum w latach 2018‒2020. Zawiera materiały przygotowane na konferencje i wystawy dotyczące udziału i roli straży pożarnych w dziele odzyskania niepodległości Polski zorganizowane pod wspólnym tytułem Strażacka Niepodległa. Publikacja dokumentuje dorobek naukowy 14 autorów, zwracając uwagę na mało znany i zbadany obszar działalności strażaków i jednostek straży pożarnych w czasach, gdy odradzało się państwo polskie i jego struktury. Z opracowań możemy czerpać wiedzę o często heroicznych postawach strażaków w trakcie działań I wojny światowej, ale również powstań narodowych i kolejnych wojen rozgrywających się na ziemiach odrodzonego państwa.
Szczególną wartość mają własne opracowania prelegentów uczestniczących w naszych konferencjach, korzystających  niejednokrotnie ze źródeł wcześniej nieznanych, a odkrytych przez autorów. Część artykułów była wcześniej publikowana, ale w naszym wydaniu zostały one znacznie poszerzone i wzbogacone o nowe fakty. Doceniając ich nowatorskie ujęcie tematu zdecydowaliśmy się je ponownie ująć w niniejszym wydaniu Muzealnego Rocznika
Pożarniczego.

Mamy nadzieję, że Muzealny Rocznik Pożarniczy stanie się ważną pozycją w dalszych badaniach naukowych poświęconych badaniom udziału strażaków w walkach o niepodległość i jej utrzymanie, jak również wydawnictwem, do którego sięgną wszyscy zainteresowani historią straży pożarnych, a zwłaszcza druhowie-strażacy, funkcjonariusze oraz pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Miłej lektury.

Pobierz: Muzealny Rocznik Pożarniczy, Tom XIV (2018-2020), Strażacka Niepodległa, Centralne Muzeum Pożarnictwa, Mysłowice 2020r.