Lekcje muzealne to dodatkowe zajAi??cia edukacyjne realizowane w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa od 2010 roku, ktA?rych gAi??A?wnym celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prewencji poA?arniczej. ZajAi??cia odbywajAi?? siAi?? w powstaAi??ej w tym celu Sali Edukacji Ratowniczej ai??zOgnik+ai???, w ktA?rej poprzez wykorzystanie narzAi??dzi multimedialnych (projektory filmowe, telewizory LCD, sprzAi??t nagAi??aAi??niajAi??cy, oAi??wietlenie, zadymiarkAi??) w poAi??Ai??czeniu z odpowiedniAi?? scenografiAi?? wpAi??ywamy bezpoAi??rednio na emocje zwiedzajAi??cych, stwarzajAi??c poczucie zagroA?enia i niepewnoAi??ci. Uczestnicy lekcji zdeterminowani przez bodA?ce zewnAi??trzne, oraz zmysAi??y: wzroku, sAi??uchu, dotyku i wAi??chu chAi??tniej i Ai??atwiej przyswajajAi?? wiedzAi??. Osoba prowadzAi??ca zajAi??cia rozmawia ze zwiedzajAi??cymi majAi??c do dyspozycji swojAi?? wiedzAi??, tablice informacyjne, oraz materiaAi??y filmowe i dA?wiAi??kowe.

Tematyka lekcji obejmuje takie zagadnienia jak:

  • Historia i technika poA?arnictwa
  • Elementy umundurowania bojowego straA?aka
  • Przyczyny i skutki zagroA?eAi?? poA?arowych w budynkach
  • Formy i przebieg ewakuacji
  • Prewencja poA?arowa (czujki, przewody kominowe i wentylacyjne, sprzAi??t elektryczny)
  • Numery alarmowe, oraz modele wzywania sAi??uA?b
  • Zdarzenia drogowe, oraz praca straA?akA?w podczas wypadkA?w drogowych
  • Pierwsza pomoc
  • Przyczyny i skutki poA?arA?w w lasach, oraz formy bezpiecznego spAi??dzania czasu na terenach zielonych
  • Zasady poruszania siAi?? pojazdA?w uprzywilejowanych i pozostaAi??ych uczestnikA?w ruchu drogowego w trakcie dojazdu do zdarzaAi??, oraz podczas akcji ratowniczych

Przeprowadzane lekcje pozwalajAi?? rozwijaAi?? wyobraA?nie, oraz wpAi??ywajAi?? na zmianAi?? myAi??lenia uczestnikA?w, ktA?rzy z wiAi??kszAi?? pokorAi?? odnoszAi?? siAi?? do wystAi??pujAi??cych dookoAi??a zagroA?eAi??, z wiAi??kszym poszanowaniem odnoszAi?? siAi?? do pracy straA?aka, oraz umacniajAi?? siAi?? w przekonaniu, A?e kaA?dy z ludzi ponosi najwiAi??kszAi?? odpowiedzialnoAi??Ai?? za A?ycie i zdrowie swoje i swoich bliskich.